Anteckningar om dataskydd på woxikon.se

Vi, 1337 UGC GmbH, Am Sägerhof 3, 90596 Schwanstetten ("vi" eller "oss"), är glada över att du besöker woxikon.se. Skyddet och säkerheten för dina uppgifter är av högsta prioritet för oss. Denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") förklarar vilken information vi samlar in under ditt besök på vår webbplats woxikon.se, hur och i vilket syfte vi använder denna information och med vem vi delar den. Vi förklarar också dina rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter, till exempel rätten till information, korrigering, invändning och radering.

Vi kommer endast att använda personuppgifter (nedan kallade "uppgifter") i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Om vi använder dina uppgifter för andra syften än de som anges i denna integritetspolicy kommer vi att informera dig om dessa syften och vid behov inhämta ditt samtycke.

Använd woxikon.se "Gratis med reklam" eller "betald reklamfri"

Det finns två alternativ för att använda webbplatsen. Med alternativet "betald reklamfri" avstår vi helt från reklamspårning och reklam. Cookies och teknik som baseras på dessa används endast vid "betald reklamfri" för att säkerställa webbplatsens tekniska funktionalitet (t.ex. för att säkerställa att webbplatsen visas korrekt på mobila enheter) och för att kontinuerligt optimera webbplatsens innehåll. Erbjudandet är endast personligt anpassat för att tekniskt kunna tillhandahålla alternativet "betald reklamfri".

Om du däremot vill använda webbplatsen "Gratis med reklam" finansierar vi vårt innehållserbjudande med ditt samtycke genom reklam som vi anpassar till dina förmodade intressen (s.k. målgruppsrelaterad reklam). För detta ändamål delar vi data med utvalda tredje parter och lagrar eller använder cookies, enhetsidentifierare och liknande spårningstekniker på dina slutenheter. Du hittar en detaljerad översikt över de tjänster och cookies som används för detta ändamål i "Inställningar för dataskydd".

Information om den behandling av dina personuppgifter som sker i detta avseende finns i denna integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till målgruppsrelaterad reklam ("samtycke till reklam") via länken "Inställningar för dataskydd" med verkan för framtiden. Du kan dock endast fortsätta att använda webbplatsen utan begränsning inom ramen för alternativet "betald reklamfri".

Innehållsförteckning

1.Allmänt
2. cookies och liknande teknik
3 Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter?
4.Kontakt
5 Hur ofta uppdaterar vi denna integritetspolicy?

1. Allmän information

1.1 Vem är ansvarig för användningen av dina uppgifter?

Vi är personuppgiftsansvariga i den mening som avses i tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta innebär att vi är ansvariga för användningen av dina uppgifter som samlas in av oss och är juridiskt skyldiga att se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda dina uppgifter och att dina rättigheter skyddas.

1.2 Vilka uppgifter samlar vi in från dig?

Beroende på vilken information du lämnar till oss samlar vi in följande uppgifter:

a. Uppgifter som du delar med oss

När du registrerar dig hos oss ber vi dig att ange ett användarnamn, ett lösenord och din e-postadress ("inloggningsuppgifter").

Uppgifter om användningen av våra tjänster

Vi samlar in information om dig när du använder våra tjänster eller besöker en webbplats där våra annonstjänster används. Detta är följande uppgifter:

 • Enhetsrelaterad information Vi samlar in enhetsspecifik information, t.ex. modellen på den maskinvara du använder, versionen av operativsystemet, unika enhetsidentifierare och information om mobilnätverk, data om enhetshändelser som krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress.
 • Din IP-adress
 • Platsrelaterad information När du använder våra tjänster kan vi samla in och behandla information om din faktiska plats. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, till exempel IP-adresser, GPS och andra sensorer som ger oss information om enheter i närheten, Wi-Fi-åtkomstpunkter eller mobiltelefonmaster. Vi behandlar endast platsdata med ditt samtycke. Du kan när som helst kontrollera, aktivera eller avaktivera insamlingen av platsdata i inställningarna för din mobila enhet.
 • Kakor När du besöker vår webbplats woxikon.se samlar vi in information om dig med hjälp av cookies. Cookies är små textfiler som gör det möjligt att känna igen din webbläsare. Vi använder cookies för att ge dig en användarvänlig och säker webbplats och för att anpassa våra tjänster till dina behov och intressen, t.ex. genom att anpassa din surfupplevelse eller visa dig skräddarsydd reklam.

b. Uppgifter om registrerade användare

Utöver de uppgifter som nämns i avsnitt 1.2.b använder vi följande uppgifter för registrerade användare:

 • Uppgifter om hur du har använt våra tjänster, t.ex. vilka artiklar du har läst eller delat.
 • Om du publicerar bidrag på vår plattform registrerar och lagrar vi ditt användarnamn samt innehåll, datum och tid för ditt bidrag.

c. Enkäter, kampanjer och tävlingar

Då och då ger vi dig möjlighet att delta i undersökningar eller tävlingar. Om du deltar kan vi komma att begära och behandla ytterligare uppgifter från dig (t.ex. din adress i syfte att meddela dig om priset samt din e-postadress och ditt telefonnummer för att säkerställa att du meddelas om priset även om dina adressuppgifter oavsiktligt är felaktiga, och ditt födelsedatum i syfte att verifiera ålder). All ytterligare användning av dina uppgifter, t.ex. för att publicera vinnaren på vår plattform, kommer endast att ske med ditt uttryckliga samtycke.

d. Nyhetsbrev

När du anmäler dig till ett nyhetsbrev samlar vi in den e-postadress som du anger samt ditt för- och efternamn. Du har möjlighet att när som helst avbryta utskicket av nyhetsbrev. För att göra detta följer du bara länken för att avregistrera dig från nyhetsbrevet i slutet av respektive meddelande.

1.3 I vilket syfte och på vilken rättslig grund samlar vi in dina uppgifter?

Vi använder dina uppgifter på grundval av:

 • Ditt samtycke
  • för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster (inklusive tävlingar), utveckla nya tjänster och skydda oss och våra användare, och för att förse dig med skräddarsytt innehåll - till exempel för att förse dig med personligt anpassad reklam
  • för att registrera kommunikation med oss för att hjälpa dig att lösa eventuella problem som kan uppstå
  • för att skicka meddelanden om användningen av våra tjänster, inklusive meddelanden om kommande ändringar eller förbättringar, till din e-postadress
  • för produktinformation eller rådgivning (t.ex. genom att skicka personlig reklam)
 • fullgörande av det avtal som du är part i eller för fullgörande av förpliktelser gentemot dig före avtalets ingående
  • för tillhandahållande av ditt konto, teknisk support och andra liknande ändamål
  • för att lösa andra problem med våra produkter och lagring av vår kommunikation med dig, i den utsträckning som krävs för att lösa problemet.
 • våra legitima intressen
  • för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, utveckla nya tjänster och skydda oss och våra användare samt för att ge dig skräddarsytt innehåll, t.ex. för att ge dig mer relevanta sökresultat och personlig reklam
  • att ytterligare förbättra säkerheten i vårt IT-system till förmån för alla användare
  • för att kommunicera med dig
 • rättsliga skyldigheter
  • för att uppfylla och följa tillämpliga lagar, förordningar eller rättsliga förfaranden eller en verkställbar officiell order
  • för att upptäcka, förhindra eller bekämpa lagöverträdelser, i den mån vi är juridiskt skyldiga att göra det eller tredje part har ett anspråk mot oss.
  • för att genomdriva tillämpliga användarvillkor, inklusive utredning av eventuella brott mot användarvillkoren eller tillämplig lag (t.ex. brott, bedrägeri)
  • för att upptäcka, förebygga eller åtgärda säkerhetsbrister eller tekniska problem
  • för att skydda rättigheter som rör egendom eller säkerhet för oss, våra användare eller allmänheten, i den utsträckning som tillåts och krävs enligt lag

1.4 Med vem delar vi dina uppgifter?

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller individer utanför oss, förutom:

 • Med ditt samtycke

  Vi vidarebefordrar personuppgifter till företag, organisationer eller personer utanför oss om vi har fått ditt samtycke till det.
 • För behandling av andra organisationer

  Vi gör personuppgifter tillgängliga för våra samarbetspartners, andra pålitliga företag eller personer som behandlar dem för vår räkning. Detta sker på grundval av våra instruktioner och i enlighet med vår integritetspolicy och lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder med vilka vi säkerställer att dina uppgifter alltid skyddas.
 • Av juridiska skäl

  Vi kommer att lämna ut personlig information till företag, organisationer eller individer utanför oss om vi har en god tro att åtkomst, användning, bevarande eller utlämnande av informationen är rimligen nödvändig för att
  • följa tillämpliga lagar, förordningar eller rättsliga förfaranden eller följa ett verkställbart myndighetsföreläggande
  • genomdriva tillämpliga användarvillkor, inklusive utredning av eventuella överträdelser
  • förhindra eller på annat sätt bekämpa bedrägerier, säkerhetsbrister eller tekniska problem
  • skydda våra, våra användares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet från skada i den utsträckning som tillåts eller krävs enligt lag

Vi kan dela icke-personligt identifierbar information med allmänheten och våra partners, till exempel andra annonsörer eller anslutna webbplatser. Vi publicerar till exempel information för att visa trender i den allmänna användningen av våra tjänster.

1.5 Var behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas både inom och utanför Europeiska unionen ("EU") och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") av oss eller av de parter som nämns i avsnitt 1.4. Observera: Om dina uppgifter överförs från ditt hemland till ett annat land kan de lagar som skyddar dina uppgifter där skilja sig från dem i ditt land (och kanske bara garantera en lägre skyddsnivå). Exempelvis är villkoren för att brottsbekämpande myndigheter ska få tillgång till dina uppgifter annorlunda i länder utanför EES än inom EES. Om vi överför dina uppgifter till ett land utanför EES kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd (t.ex. genom att ingå standardavtalsklausuler).

1.6 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in, såvida det inte finns en rättslig grund för sådan lagring. Därefter kommer vi att radera dina uppgifter. Respektive lagringsperiod beror på det underliggande syftet och typen av personuppgifter.

Vi reserverar oss särskilt för

 • Uppgifter som vi behöver för ett personligt konto (inloggningsuppgifter) så länge som du använder kontot. Om du inte längre vill använda ditt konto kan du radera det, inklusive alla inloggningsuppgifter. Om du inte använder ditt konto på mer än 5 år kommer vi att anta att du inte längre vill använda det och radera det åt dig. I så fall kommer vi att informera dig om den planerade raderingen i god tid.
 • Uppgifter om din användning av tjänsterna under 24 månader
 • Uppgifter som vi använder för personanpassad reklam (t.ex. din e-postadress när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev) i upp till 12 månader från det att vi senast kontaktade dig, såvida du inte begär radering i förväg och det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter
 • Din IP-adress under högst 1 månad
 • cookies under en period på upp till 12 månader. Du kan också när som helst radera cookies från din dator. De exakta lagringsperioderna, som beror på vilken typ av cookie som används, finns i avsnitt 2.
 • Uppgifter som du delar med dig av på vår plattform så länge du använder ditt konto.
 • Uppgifter från undersökningar, reklamkampanjer, tävlingar så länge det är nödvändigt för genomförandet och därefter under en period av 24 månader.

1.7 Barn och ungdomar

Personer under 16 år bör inte överföra några uppgifter till oss utan samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare. Vi begär inte uppgifter från barn och ungdomar som inte har fyllt sexton år. Vi samlar inte in dessa uppgifter och vidarebefordrar dem inte till tredje part.

2. cookies och liknande teknik

När du besöker vår webbplats samlar vi in information om dig genom att använda cookies. Cookies är små textfiler som gör det möjligt att känna igen din webbläsare och som skickas till din dator eller mobila enhet. Vi använder cookies för att ge dig en användarvänlig och säker webbplats och för att anpassa våra tjänster till dina behov och intressen, t.ex. genom att anpassa din surfupplevelse eller visa reklam som är skräddarsydd för dig på vår webbplats. Naturligtvis kan du också använda våra tjänster utan cookies. Webbläsare kan ställas in så att cookies i allmänhet avvisas. Du kan också radera cookies som redan har ställts in i dina webbläsarinställningar. Om du inte använder cookies kan det dock innebära att du inte längre kan använda funktionerna på vår webbplats i full utsträckning.

Vi använder olika typer av cookies:

2.1 Sessionscookies

Sessionscookies gör det möjligt att spara dina aktiviteter på webbplatsen under din webbläsarsession (t.ex. dina inloggningsuppgifter). Sessionscookies används för att du ska kunna använda vår webbplats. Dessa cookies raderas när du stänger din webbläsare eller stänger webbplatsen.

2.2 Cookies för spårning

När du besöker webbplatsen igen hjälper spårningscookies (även "permanenta cookies") till att känna igen din webbläsare, dina intressen och ditt användarbeteende och att anpassa erbjudandet till dina individuella behov. Användningen av dessa cookies gör det också möjligt att optimera din användning, eftersom de registrerar hur, när och hur ofta du använder tjänsterna och vilka länkar du klickar på. Detta möjliggör t.ex. trender, berättelser, annonser och följarförslag som är skräddarsydda för dig. Spårningscookies gör det också möjligt för dig att förbli inloggad på webbplatsen utan att behöva ange dina inloggningsuppgifter på nytt. Spårningscookies raderas senast efter 12 månader. Du har också möjlighet att när som helst radera dessa cookies manuellt via inställningarna i din webbläsare.

2.3 Cookies från tredje part

Dessa cookies sätts av tredje part för att tillhandahålla anonymiserade data för att leverera annonser, mäta deras effektivitet och anpassa annonser baserat på din aktivitet på woxikon.se och dina besök på våra reklampartners webbplatser. Du kan välja bort användningen av cookies från tredje parter som agerar för vår räkning genom att följa länkarna nedan:

Dessutom tillåter vi andra företag (t.ex. mediebyråer, DMP:er) att ställa in cookies för att analysera användningen av onlineannonsering och innehåll och för att presentera dig med reklam som är av särskilt intresse för dig på de onlineerbjudanden som marknadsförs av oss baserat på dina preferenser.

För dessa tredjepartsföretag kan du se respektive status för din aktivering och avaktivera eller aktivera insamlingen av dina användningsdata på https://www.youronlinechoices.com . På denna konsumentportal hittar du också ytterligare information om ämnet användningsbaserad onlineannonsering.

2.4 Liknande tekniker

a. Pixel-taggar

Vi använder också "pixeltaggar", "web beacons", "clear GIFs" eller liknande metoder ("pixeltaggar") i samband med våra tjänster för att samla in användningsdata, demografiska data och geografisk platsdata. En pixeltagg är en elektronisk bild, ofta en enda bild, som normalt inte är synlig för användaren. Den kan vara kopplad till cookies på användarens hårddisk. Pixeltaggar gör det möjligt för oss att räkna besökare på vår webbplats för att tillhandahålla marknadsorienterade tjänster och fastställa effektiviteten i kampanjer och reklamkampanjer.

b. Anmärkning om användningen av Google Analytics

Vi använder analystjänsten Google Analytics som tillhandahålls av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Google Analytics använder s.k. "cookies", dvs. textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt för oss att analysera din användning av vår webbplats. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Google kommer att använda denna information för vår räkning för att analysera användningen av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Pseudonymiserade användarprofiler kan skapas utifrån de behandlade uppgifterna.

Vi har lagt till koden "anonymiseIP" i Google Analytics på denna webbplats. Detta innebär att IP-adressen för användare inom EU eller i andra stater som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet trunkeras. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och trunkeras där. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra data från Google. Du kan förhindra att cookies lagras genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Du kan också förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som rör din användning av denna webbplats och att Google bearbetar dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarplugin-programmet som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

I detta fall förblir webbanalysen avaktiverad så länge tillägget inte avaktiveras eller raderas av Google. Ta därför inte bort tillägget så länge du inte vill ha webbanalysen. Tillägget är inställt för varje webbläsare och dator. Om du besöker vår webbplats med olika webbläsare eller från olika datorer måste du därför lägga till tillägget separat för varje webbläsare eller dator. Som ett alternativ till webbläsartillägget, särskilt för webbläsare på mobila enheter, kan du också förhindra att Google Analytics samlar in data genom att klicka på den här länken: Stoppa Google Analytics spårning.

En opt-out-cookie sätts för att förhindra framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Opt-out-cookien är endast giltig i den här webbläsaren och endast för vår webbplats och lagras på din enhet. Om du raderar cookies i den här webbläsaren måste du ställa in opt-out-cookien igen. Vi använder också Google Analytics för att analysera data från DoubleClick-cookies och AdWords för statistiska ändamål. Detta inkluderar demografiska egenskaper (t.ex. ålder och kön) och intressen. Dessa uppgifter kan inte spåras tillbaka till en specifik person. Om du inte vill ha detta kan du när som helst avaktivera det via annonsinställningarna.

c. Anmärkning om användning av Google Tag Manager

Google Tag Manager används på vår webbplats. Google Tag Manager är en lösning från Google Inc ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA som gör det möjligt för företag att hantera webbplatstaggar via ett gränssnitt. Google Tag Manager är en cookie-fri domän som inte samlar in några uppgifter. Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa data. Om avaktivering har utförts på domän- eller cookienivå gäller den för alla spårningstaggar, förutsatt att de implementeras med Google Tag Manager.

d. Notering om användning av Google Adsense

På vår webbplats används Google AdSense. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, för integrering av annonser. Google AdSense använder cookies. Detta är filer som gör det möjligt för Google att analysera data om din användning av vår webbplats. Google AdSense använder även webb-beacons. Detta är osynlig grafik som gör det möjligt för Google att analysera klick på denna webbplats, trafik på denna webbplats och liknande information.

Den information som erhålls via cookies och webb-beacons, din IP-adress och leverans av reklamformat överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google kan vidarebefordra denna insamlade information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om Google ger tredje part i uppdrag att bearbeta uppgifterna. Google kommer dock att sammanföra din IP-adress med de övriga lagrade uppgifterna.

Du kan förhindra att dessa cookies lagras på din dator genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Detta kan dock innebära att innehållet på denna webbplats inte längre kan användas i samma utsträckning. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och för de syften som anges ovan.

e. Anmärkning om användningen av Google reCAPTCHA

På vår webbplats använder vi tjänsten reCAPTCHA från Google Inc. för att skydda dina beställningar eller förfrågningar via kontaktformuläret. Frågan tjänar till att skilja om inmatningen görs av en människa eller missbrukas genom automatiserad, maskinell bearbetning. Förfrågan omfattar att IP-adressen och alla andra uppgifter som Google kräver för reCAPTCHA-tjänsten skickas till Google.

För detta ändamål överförs din inmatning till Google och används där. Din IP-adress kommer dock att förkortas av Google i förväg inom medlemsländerna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att analysera din användning av denna tjänst. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av reCAPTCHA kommer inte att slås samman med andra Google-data.

De avvikande dataskyddsbestämmelserna för Google gäller för dessa uppgifter. Ytterligare information om Googles sekretesspolicy finns på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

f. Anvisning om användning av Google Maps

Vi integrerar kartorna från tjänsten "Google Maps" från leverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De uppgifter som behandlas kan framför allt omfatta användarnas IP-adresser och platsdata, som dock inte samlas in utan deras samtycke (vanligtvis som en del av inställningarna för deras mobila enheter). Uppgifterna kan komma att behandlas i USA. Integritetspolicyn för "Google Maps": https://www.google.com/policies/privacy/ , en opt-out finns på: https://adssettings.google.com/authenticated .

g. Anmärkning om användning av Google Fonts

Vi integrerar typsnitt ("Google Fonts") från leverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, för att optimera webbplatsens laddningshastighet. Dessa webbfonter integreras genom ett serveranrop, vanligtvis en Google-server i USA. Därigenom får servern information om vilka av våra webbsidor du har besökt. IP-adressen för webbläsaren på den slutenhet som besökaren på denna webbplats använder lagras också av Google. Du hittar integritetspolicyn på: https://www.google.com/policies/privacy/ och opt-out på: https://adssettings.google.com/authenticated .

h. Anmärkning om anslutning

Amazons partnerprogram

På grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse för den ekonomiska driften av vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR) deltar vi i Amazonas EU-partnerprogram. GDPR) är vi deltagare i Amazon EU:s partnerprogram, som har utformats för att ge webbplatser ett medium genom vilket annonskostnader kan tjänas genom placering av annonser och länkar till Amazon.de (så kallat affiliate-system). Detta innebär att vi som Amazon-partner tjänar pengar på kvalificerade köp.

Amazon använder cookies för att kunna spåra beställningarnas ursprung. Amazon kan bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken på denna webbplats och därefter köpt en produkt från Amazon.

Ytterligare information om Amazons dataanvändning och invändningsmöjligheter finns i företagets integritetspolicy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010 .

Obs: Amazon och Amazon-logotypen är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller något av dess dotterbolag.

AWINs partnerprogram

På grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse för den ekonomiska driften av vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR) deltar vi i AWIN AG:s partnerprogram. GDPR), är vi deltagare i AWIN AG:s affiliateprogram, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Tyskland, som har utformats för att tillhandahålla ett medium för webbplatser med hjälp av vilket reklamkostnader kan tjänas genom placering av annonser och länkar till AWIN (så kallat affiliate-system). AWIN använder cookies för att kunna spåra ursprunget till ingåendet av avtalet. AWIN kan bland annat se att du har klickat på partnerlänken på denna webbplats och därefter ingått ett avtal med eller via AWIN.

Ytterligare information om Awins användning av uppgifter och möjligheter att invända finns i företagets integritetspolicy: https://www.awin.com/de/rechtliches .

Affilinet partnerprogram

På grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse för den ekonomiska driften av vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel 6.1 f i GDPR) deltar vi i affilinet GmbH:s partnerprogram. GDPR), är vi deltagare i affilinet GmbH:s affiliateprogram, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Tyskland, som utformades för att tillhandahålla ett medium för webbplatser med hjälp av vilket reklamkostnader kan tjänas genom placering av annonser och länkar till Affilinet (så kallat affiliate-system). Affilinet använder cookies för att kunna spåra ursprunget till ingåendet av kontraktet. Affilinet kan bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken på denna webbplats och därefter ingått ett avtal med eller via Affilinet.

Ytterligare information om Affilinets användning av uppgifter och möjligheter att invända finns i företagets integritetspolicy: https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz .

Adcells partnerprogram

På grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för den ekonomiska driften av vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR) deltar vi i partnerprogrammet för Firstlead GmbH (Adcell.de). GDPR), är vi deltagare i Firstlead GmbH:s (Adcell.de), Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlin Tyskland, affiliateprogram, som har utformats för att tillhandahålla ett medium för webbplatser med hjälp av vilket reklamkostnader kan tjänas genom placering av annonser och länkar till Adcell (så kallat affiliate-system). Adcell använder cookies för att kunna spåra ursprunget till avtalets ingående. Adcell kan bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken på denna webbplats och därefter ingått ett avtal med eller via Adcell.

Ytterligare information om Adcells användning av data och möjligheter till invändningar finns i bolagets integritetspolicy: https://www.adcell.de/datenschutz .

FinanceAds partnerprogram

På grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse för den ekonomiska driften av vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel 6.1 f i GDPR) deltar vi i partnerprogrammet för financeAds GmbH & Co. GDPR) är vi deltagare i affiliateprogrammet för FinanceAds GmbH & Co KG, Karlstraße 9, 90403 Nürnberg, Tyskland, som har utformats för att tillhandahålla ett medium för webbplatser med hjälp av vilket reklamkostnader kan tjänas genom placering av annonser och länkar till FinanceAds (så kallat affiliate-system). FinanceAds använder cookies för att kunna spåra ursprunget till avtalets ingående. FinanceAds kan bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken på denna webbplats och därefter ingått ett avtal med eller via FinanceAds.

Ytterligare information om Adcells användning av data och möjligheter till invändningar finns i företagets integritetspolicy: https://www.financeads.net/aboutus/datenschutz/

Tradedoublers partnerprogram

På grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för den ekonomiska driften av vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR) deltar vi i partnerprogrammet för Tradedoubler GmbH (Tradedoubler.com). GDPR), är vi deltagare i Tradedoubler GmbH:s (Tradedoubler.com), Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Tyskland, affiliateprogram, som är utformat för att tillhandahålla ett medium för webbplatser med hjälp av vilket reklamkostnader kan tjänas genom placering av annonser och länkar till Tradedoubler (så kallat affiliate-system). Tradedoubler använder cookies för att kunna spåra ursprunget till avtalets ingående. Tradedoubler kan bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken på denna webbplats och därefter ingått ett avtal med eller via Adcell.

Ytterligare information om Tradedoublers användning av data och möjligheter att invända finns i bolagets integritetspolicy: https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/ .

Belboons partnerprogram

På grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse för den ekonomiska driften av vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR) deltar vi i partnerprogrammet för belboon GmbH, Weinmeisterstr. GDPR), är vi deltagare i partnerprogrammet för belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin, Tyskland, som utformades för att tillhandahålla ett medium för webbplatser med hjälp av vilka reklamkostnader kan tjänas genom placering av annonser och länkar till Belboon (så kallat affiliate-system). Belboon använder cookies för att kunna spåra ursprunget till avtalets ingående. Belboon kan bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken på denna webbplats och därefter ingått ett avtal med eller via Belboon.

Ytterligare information om Belboons användning av uppgifter och möjligheter att göra invändningar finns i företagets integritetspolicy: https://belboon.com/datenschutz/ .

3. Vilka rättigheter har du med avseende på dina personuppgifter?

När det gäller behandlingen av dina personuppgifter har du rätt till tillgång, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen, rätt att göra invändningar och rätt till dataportabilitet. Om behandlingen grundar sig på samtycke kan du när som helst återkalla detta samtycke. I så fall kommer vi endast att fortsätta att behandla uppgifterna om det finns en rättslig grund för detta. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om behandlingen av dina uppgifter. Du kan hitta en förteckning över tillsynsmyndigheter (för den icke-offentliga sektorn) med adresser på: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

a) Rätt till information

Du kan när som helst få information om dina uppgifter som behandlas av oss i enlighet med artikel 15 i GDPR. Du kan i synnerhet begära information om syftet med behandlingen, kategorierna av uppgifter som behandlas, kategorierna av möjliga mottagare och den planerade lagringsperioden.

Du kan hävda din rätt genom att använda de uppgifter som anges under Kontakt.

b) Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse eller komplettering av dina uppgifter som lagras av oss om uppgifterna är felaktiga i enlighet med artikel 16 i GDPR.

Du kan hävda din rätt genom att använda de uppgifter som anges under Kontakt.

c) Rätt till avbeställning

I enlighet med artikel 17 i GDPR kan du begära att uppgifterna raderas om lagringen av uppgifterna inte längre är nödvändig och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. Du kan också begära radering om du har invänt mot behandlingen och det inte finns några tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling av dina uppgifter och om dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller om det finns en rättslig skyldighet att radera uppgifterna enligt EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning.

Du kan hävda din rätt genom att använda de uppgifter som anges under Kontakt.

d) Rätt till inskränkning

Dessutom har du rätt till begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 18 i GDPR om du bestrider uppgifternas riktighet under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera uppgifternas riktighet; om behandlingen är olaglig men du motsätter dig radering av uppgifterna; om syftet med behandlingen har upphört men uppgifterna är nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller om du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21 i GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges legitima skäl väger tyngre än dina intressen.

Du kan hävda din rätt genom att använda de uppgifter som anges under Kontakt.

e) Rätt till dataportabilitet

I enlighet med artikel 20 i GDPR har du rätt att få de uppgifter som rör dig i ett allmänt använt, strukturerat och maskinläsbart format (dataportabilitet). Dessutom kan du under vissa förutsättningar begära att dina uppgifter överförs direkt av en personuppgiftsansvarig, i den mån detta är tekniskt möjligt.

Du kan hävda din rätt genom att använda de uppgifter som anges under Kontakt.

f) Rätt till invändning

Du har rätt att när som helst invända mot användningen av dina uppgifter för ovan nämnda ändamål (artikel 21 i GDPR). Detta är möjligt om invändningen är riktad mot direktreklam eller om det finns skäl för detta på grund av din särskilda situation. När det gäller invändningar mot direktmarknadsföring har du en allmän rätt att göra invändningar, som vi kommer att tillämpa utan att specificera en särskild situation.

Du kan hävda din rätt genom att använda de uppgifter som anges under Kontakt.

3.1 Hantering av samtycke

Med dataskyddsinställningarna ger vi dig möjlighet att i detalj bestämma i vilka fall du vill samtycka till spårning via cookies och annan teknik - i syfte att visa innehåll som är relevant för dig och anpassad reklam.

Behandlingen av dina uppgifter för ovan nämnda ändamål baseras delvis på berättigat intresse, men i vissa fall behöver vi även ditt samtycke.

För att säkerställa efterlevnad av kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och för att ge dig som användare högsta möjliga transparens deltar vi i Transparency & Consent Framework (TCF) från IAB Europe och omfattas av dess specifikationer och riktlinjer. För detta ändamål använder vi Consent Management Platform (CMP) från Sourcepoint Technology Inc, 228 Park Ave S #87903, New York 10003-1502, USA som processor. Sourcepoint är listat under identifikationsnummer 6 i IAB Europe Transparency & Consent Framework. Sourcepoints CMP gör det möjligt för dig att ge oss ditt självbestämda samtycke till behandling av dina uppgifter i enlighet med dataskyddsbestämmelser och att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan också invända mot databehandling som baseras på vårt berättigade intresse.

Här hittar du en översikt över dina inställningsmöjligheter, ändamål och integrerade tredje parter: Inställningar för dataskydd.

Ytterligare information om dataskydd och Sourcepoints CMP finns på webbplatsen https://sourcepoint.com/privacy-policy/ . Du kan också läsa mer om Transparency and Consent Framework (TCF) på IAB Europes webbplats: https://iabeurope.eu/

4. Kontakt

För att utöva dina ovanstående rättigheter eller om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy eller dataskydd i allmänhet, vänligen kontakta oss på

1337 UGC GmbH
Am Sägerhof 3
90596 Schwanstetten

E-postadress: info@oeffnungszeitenbuch.de

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om hur du utövar dina rättigheter enligt GDPR, kan du kontakta vårt externa dataskyddsombud:
Costard advokatbyrå
EUROCOM företagspark
Lina-Ammon-Strasse 9
90471 Nürnberg

Telefon: 0911 / 790 30 34
Fax: 0911 / 790 30 35

E-postadress: costard@it-rechtsberater.de

www.it-rechtsberater.de

5. Hur ofta uppdaterar vi denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan, t.ex. för att anpassa den till nya dataskyddsbestämmelser. Vi kommer att publicera alla ändringar av integritetspolicyn på denna sida. Om ändringarna är betydande kommer vi att meddela dig separat (t.ex. via e-post). Vi kommer även att spara äldre versioner av denna integritetspolicy i ett arkiv så att du kan ta del av dem. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 01.05.2024.